Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

Сакупљање и одвожење  отпада

На основу члана 10. Одлуке о одржавању чистоће (Сл. лист општине Неготин број 12/2011 од 09. маја 2011 године) ЈКП Бадњево Неготин као повереник комуналне делатности одређује и дефинише следеће:

 

КОМУНАЛНИ УСЛОВИ ЗА САКУПЉАЊЕ И
ОДВОЖЕЊЕ КОМУНАЛНОГ И КОМЕРЦИЈАЛНОГ ОТПАДА

1. Комунални отпад – кућни отпад је отпад из домаћинства, као и други отпад који је због своје природе или састава сличан отпаду из домаћинства и то: пластика,
папир, стакло, амбалажни отпад, остаци од хране, баштенски отпад и слично.

Комунални отпад – комерцијални отпад је отпад који настаје у предузећима, установама и другим институцијама које се у целини или делимично баве трговином, услугама, канцеларијским пословима, спортом, рекреацијом или забавом, осим отпада из домаћинства и индустријског отпада.

Напомена:

У комунални отпад не спада отпад животињског порекла (лешеви животињског порекла, њихови делови, саставни делови животињског тела који нису намењени или безбедни за људску исхрану), медицински отпад (газе, шприцеви, игле и остало), опасан отпад из домаћинства, предузећа, установа и других институција (истрошене батерије, уља, боје, лакови, пестициди, гуме и друго, као и амбалажа од такве врсте отпада).

 

2. Комунални отпад се сакупља и одвози из за то Одлуком о чистоћи предвиђених типизираних посуда:

 • типизирана посуда од пластике или метала запремине од 120 литара, пројектована да се може лако празнити и чистити коју користе корисници услуга у породичним стамбеним зградама.
 • типизирана посуда од метала запремине 1.000 или 1.100 литара, пројектована да се може лако празнити и чистити а служи потребама корисника услуга у стамбеним зградама у насељима и селима а која се поставља тако да је максимално удаљена од појединачног корисника 200 метара од стамбеног објекта.
 • типизирана посуда од пластике или метала запремине 1.000 или 1.100 литара за одређену врсту или за више врста комерцијалног отпада уз обезбеђено немешање (ако је то потребно) пројектована да се може лако празнити и чистити а служи потребама корисника услуга правних лица или предузетника а која се поставља тако да је максимално удаљена од појединачног корисника 200 метара од објекта.

 

3. Комунални отпад се сакупља и одвози и из за то прописаних  непровидних пластичних врећа запремине 60 литара, максималне тежине 10 кг које дистрибуира повереник комуналне делатности корисницима комуналних услуга којима одреди коришћење врећа. Сматраће се да је повереник комуналне делатности одредио да ће се од корисника комуналне услуге отпад прикупљати и одвозити у врећама самом дистрибуцијом врећа кориснику уколико корисник комуналне услуге и одбије коришћење врећа. 

Сакупљање и одвожење комуналног отпада врећама дефинише се на до две вреће недељно. Услови трајне могућности коришћења врећа су немогућност постављања типизиране посуде од 1.000 или 1.100 литара на мањој раздаљини од 200 метара од појединачног корисника.

Корисницима услуга сакупљање и извожења комуналног отпада повереник комуналне делатности може привремено одредити коришћење врећа када у одређену улицу возило за извожење смећа повереника за комуналне делатности не може да уђе у улицу (реконструкција улице, асфалтирање улице, извођење разних грађевинских радова у улици) то јест када из горе наведених разлога није у могућности постављање типизиране посуде од 1.000 или 1.100 литара на мањој раздаљини од 200 метара од појединачног корисника.

 

4. Повереник комуналне делатности прописује посебне следеће услове за следеће улице : Тренутно не постоје улице у којима су комуналним условима прописани посебни услови.

 

5. Посуде које нису горе наведене као типизиране посуде, повереник комуналне делатности неће празнити.

 

6. Повереник комуналне делатности прописује посебне услове у следећим случајевима:

 •  услуга одвожења отпада се неће вршити уколико се утврди да у типизираној посуди постоји и отпад који је дефинисан у тачки 1. као отпад који не спада у комунални отпад о чему је повереник комуналне делатности дужан да обавести орган надлежан за издавање дозвола.
 • услуга одвожења отпада се неће вршити уколико временски услови то не дозвољавају (неочишћене улице од снега и немогућност приласка објектима корисника односно контејнерима, екстремно ниска и висока спољна температура а када је о томе донета Одлука о режиму рада и друге ванредне ситуације и непредвидљиве околности).
 • услуга одвожења отпада неће се вршити уколико се вреће не користе сагласно тачки 3.

7. Повереник комуналне делатности врши одвожење комуналног отпада из типизираних посуда и врећа по одређеној динамици (видети Распоред).

 

8. Корисници услуге су дужни да на дан пражњења до ивице пута, или на тротоару

 • јавној површини испред капије, на траси возила за сакупљање и одвожење отпада, поставе посуду као и да је преузму након пражњења.

 

9. Корисницима услуга извожење комуналног отпада – кућни отпад повереник комуналне делатности врши обрачун и наплату сходно Одлуци о чистоћи по броју чланова домаћинства у складу са Ценовником повереника комуналне делатности.

Корисницима услуга сакупљања и одвожења комуналног отпада – кућни отпад а који не пријаве број чланова домаћинства повереник комуналне делатности ће обрачун и наплату услуге вршити по Ценовнику за две вреће.

Повереник комуналне делатности ослободиће плаћања физичко лице уколико поднесе потврду надлежног органа да на одређеној адреси нема лица са пријављеним пребивалиштем или боравиштем и да изјаву, по правилима управног поступка, пред овлашћеним лицем повереника комуналне делатности да на предметној адреси нема лица која трајно бораве или да има лица која бораве повремено до 15 дана годишње. Уколико на предметној адреси има лица која бораве повремено дуже од 15 дана годишње корисник услуга плаћа накнаду за комуналну услугу изношења смећа у висини од 20% од цене за вреће.

               

10. Корисницима услуга извожења комуналног отпада –  комерцијални отпад повереник комуналне делатности врши обрачун и наплату сходно следећим категоријама:

 

I  категорија

 • адвокатске канцеларије, изложбени салони, књиговодствене агенције, галерије, туристичке агенције, оптичари, мењачнице, фризерски салони, козметички салони, подруми пића, киосци и слично.

* месечно се обрачунава 1 (једна) канта од 120 литара.*

 

II категорија

 • трговине непрехрамбеном робом, пржионице кафе, фотографске радње, објекти брзе хране, бутици, салони намештаја, кладионице, приватне ординације, апотеке, златаре, перионице, вулканизерске радње, сервиси, занатске услуге и слично.

* месечно се обрачунавају 2 (две) канте од 120 литара.*

 

III категорија

 • продавнице мешовите робе, угоститељско-ресторанске услуге, сервиси за моторна возила, пекаре, месаре, кинеске радње, посластичарнице, рибарнице, пицерије, кафићи, стоваришта и слично.

* месечно се обрачунавају од 1 (једног) до 3 (три) контејнера од 1.000 или 1.100 литара у зависности од количине извеженог смећа.*

 

IV категорија

 • велике трговинске радње (пословни простор преко 150 м²), ауто центри са више делатности, хотели и слично.

* месечно се обрачунавају 3 (три) и више контејнера од 1.000 или 1.100 литара у зависности од количине извеженог смећа.*

 

V категорија

 • установе

* месечно се обрачунавају 5 (пет) и више контејнера од 1.000 или 1.100 литара у зависности од количине извеженог смећа.*

 

У складу са Ценовником повереника комуналне делатности.

 

За трећу, четврту и пету категорију број контејнера кориснику услуге одређује се на основу обавештења повереника комуналне делатности. Обавештење се сматра урученим уколико је истакнуто на огласној табли повереника за комуналне делатности и уколико је уручено кориснику услуге, или прибијено на вратима или остављено у просторијама корисника услуге уколико корисник услуге одбије пријем, при чему је уручење уредно уколико писмено буде уништено или оштећено или је прибијено на улазним вратима пословне просторије корисника услуге уколико корисник услуге у радно време није у својим просторијама при чему је уручење уредно уколико писмено буде уништено или оштећено.

Повереник комуналне делатности ће обрачун и наплату комуналних услуга од корисника услуга из ове тачке, вршити по Ценовнику за коришћење врећа од стране ових лица, док корисник услуге не закључи Уговор са повереником комуналне делатности.

 

11. Повереник комуналне делатности обавештава кориснике услуга о комуналним условима као општим условима пословања објављивањем комуналних услова у Службеном листу општине Неготин, истицањем комуналних услова на огласној табли у својим просторијама и званичној интернет страници општине Неготин.

 

 

                                                                ЈКП Бадњево Неготин

                                                                в. д. директор

                                                        Голуб Рајић, дипл. економиста

 

 

Комунални услови

Одлука о чистоћи

 

 

 

Четврто 

Уредбa о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање

Одлука о праву на хаваријски обрачун воде за обрачунски период 

 

Обавештење корисницима услуга

 

Поштовани ,

испитивање квалитета воде за пиће врши се у више нивоа, према динамици и плану који су дефинисани у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (објављено у Сл.  листу СРЈ, бр. 42/98 и 44/99). Завод за јавно здравље “Тимок” из  Зајечара, као акредитована лабораторија, узоркује, анализира и издаје мишљење о квалитету воде. Основни параметри испитују се свакодневно у интерној лаб. ЈКП „Бадњево“.Увид у досадашње  Извештаје о испитивању воде можете извршити, у архиву лабораторије ЈКП „Бадњево“ .

Анализе воде

    - Извештај о испитивању воде

 

 2024 Програм пословања

Одлука НО о усвајању програма пословања

Решење о давању сагласности на програм пословања

 

 

2023 Програм пословања

Програм пословања 2023

Одлука НО о усвајању програма пословања за 2023 годину

Решење о давању сагласаности на програм пословања за  2023 годину

 

Први квартал 2023

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Други квартал 2023

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Трећи квартал 2023

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Четврти квартал 2023

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

2022 Програм пословања

Програм пословања за 2022

I Измена програма пословања за 2022 годину

Одлука НО о усвајању I измене програма пословања

Решење СО о давању сагласности на  I измену програма пословања

Одлука НО о усвајању програма пословања за 2021 годину

Решење о давању сагласаности на програм пословања за  2022 годину

 

I измена програма субвенција за 2022 годину

Одлука НО на I измену програма субвенција за 2022 годину

Решење Но на I измену програма субвенција за 2022 годину

 

 

Први квартал 2022

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Други квартал 2022

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Трећи квартал 2022

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Четврти квартал 2022

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

 

2021 Програм пословања

Програм пословања за 2021 годину

Одлука НО о усвајању програма пословања за 2021 годину

Решење о давању сагласности на програм пословања за 2021 годину

Прва измена програма пословања за 2021 годину

Одлука НО о првој измени програма пословања за 2021 годину

Решење о давању сагласности на прву измени програма пословања за 2021 годину

Друга измена и допуна програма пословања за 2021 годину

Одлука НО о другој измени и допуни програма пословања за 2021 годину

Решење о давању сагласности на другу измену и допуну програма пословања за 2021 годину

Програм субвенција за 2021 годину

Одлука НО на програм субвенција за 2021 годину

Решење о давању сагласности на програм субвенција за 2021 годину

Програм субвенција за 2021 годину - Нови

Одлука Но о усвајању програма субвенција за 2021 годину - Нови

Решење о давању сагласности на програм субвенција - коришћење и распоређивање субвенција за 2021 годину

Први квартал 2021

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Други квартал 2021

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Трећи квартал 2021

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању