Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.
Историјат фирме

Јaвно предузеће за комуналне делатности БАДЊЕВО 

је основала Скупштина општине Неготин и уписано је у регистар предузећа код Привредног суда у Зајечару под  бројем Фи-240/2000 од 28. јула 2000. год. под именом Јавно предузеће за комуналне установе, основане новембра 1947. године. Уписано је у регистар привредних субјеката код Агенције за привредне регистре под бројем БД 17123/2005 од 16. маја 2005.године.

У току, преко 60 година рада, предузеће је реорганизовано више пута променом назива и делатности а и припајањем сродних предузећа. Неке од комуналних делатности се више не обављају, док су неке од стране оснивача и додаване, тако да данас предузеће обавља све комуналне делатности које представљају незамењив услов живота и рада грађана и других субјеката на подручју општине Неготин, а Законом су ове делатности одређене као јавни интерес.

ЈКП Бадњево Неготин организује пословање као јединствена целина и обавља делатности преко делова Предузећа који су подељени у радне јединице као организационе целине које директно пружају услуге трећим лицима, а према претежним делатностима које обављају.

Радне јединице су подељене на службе као детаљнију поделу одређене делатности или према локацији обављања неке делатности. У оквиру Радне јединице се налазе службе организоване као оперативне групе за конкретне послове. Свака Радна јединица има Руководиоца радне јединице а службама руководе шефови служби. Радне јединице су у обавези да међусобно сарађују и поред услуга и радова за трећа лица, врше и интерне услуге и радове у оквиру Предузећа.

Административни послови су организовани кроз две службе којима руководе шефови служби.

Директор спроводи одлуке Управног одбора и управља Предузећем преко руководиоца радних јединица, шефова (административних) служби и лица које директно помажу Директору у обављању послова. Руководиоци радних јединица и шефови (административних) служби су директно одговорни Директору и/или лицу/лицима које Директор овласти. 


Радне јединице:
 

1. Водовод и канализација

2. Грејање

3. Одржавање

4. Зеленило и чистоћа

5. Депонија и гробље

6. Услуге 

Службе (администрација): 

1. Рачуноводство, план и анализа, комерцијални послови

2. Општи, правни и кадровски послови 

Лица која директно помажу директору:

1. Технички директор

2. Послови секретара и писарнице

3. Курир

 

Радне јединице: 

1. РЈ Водовод и канализација 

1. Служба Одржавање водовода и канализације 

2. Служба Производња и контрола воде и очитавања водомера

 

2. РЈ Грејање 


3. РЈ Одржавање
 

1. Служба Машинско и грађевинско одржавање

2. Служба Електроодржавање

 

4. РЈ Зеленило и чистоћа 

1. Служба Производња зеленила, улица и канала

2. Служба Одржавања и чишћења објеката

 

5. РЈ Депонија и гробље

1. Служба Депонија

2. Служба Гробље

 

6. РЈ Услуге 

1. Служба Пијачне услуге

2. Служба Спортски објекти

3. Служба Паркинг

 

У складу са оваквом организацијом предузећа потребно је систематизовати радна места са описом послова што спада у надлежност и обавезу директора.

Матични број: 07263775
Шифра делатности: 3600 – Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
ПИБ: 1007769333
На дан 30. новембра 2010. предузеће има 218 стално запослених радника.

Предузеће је регистровано за обављање следећих делатности:

 • Сакупљање, пречишћавање и дистрибуција воде
 • Одстрањивање отпадака и смећа, санитарне и сл. активности
 • Производња и снабдевање паром и топлом водом
 • Уређење и одржавање паркова, зелених и рекреационих површина
 • Погребне и пратеће активности
 • Одржавање градских пијаца и пружање услуга на њима
 • Одржавање јавних површина за паркирање
 • Гајење цвећа, украсног биља и др.
 • Делатност спортских арена и стадиона

Закони који регулишу пословање ЈП Бадњево:

 • Закон о раду, Закон о рачуноводству и ревизије, Закон о ПДВ-у

 • Закон о комуналним делатностима (Сл. гласник РС бр. 88/11)
 • Закон о јавним предузећима и обављају делатност од општег интереса (Сл. гласник РС бр. 25/2000, 25/2002, 107/2005, 108/2005)
 • Статута општине Неготин (Сл. лист општине Неготин бр. 10/99, 6/2000, 12/2000, 8/2002)
 • Одлуке о усклађивању одлуке о оснивању Јавног предузећа за комуналне делатности Бадњево Неготин (Сл. лист општине Неготин бр. 18/2002)
 • Измене и допуне статута ЈКП Бадњево Неготин од 06/2005
 • Одлуке о уређењу насеља на подручју општине Неготин
 • Одлука о чистоћи (Сл. гласник општине Неготин бр.12/2011)
 • Одлука о водоводу бр. 352-19*95-II од 29. марта 1995. (Сл. лист општине Неготин 16/90)
 • Одлука о канализацији бр. 352-190-III од 17. јула 1990. год.
 • Одлука о промету робе на зеленим пијацама на подручју општине Неготин бр. 3 30-174/94-II од 05. октобра 1994. год. (Сл. лист општине Неготин 5/94 и 6/94)
 • Одлука о условима и начину поверавања обављања комуналних делатности бр. 532-101-I од 10. јуна 2003. год.
 • Одлука о сахрањивању и гробљима бр. 352-58-98-II од 17. новембра 1993. год. (Сл. лист општине Неготин 1/94)

Предузеће није буджетски корисник средстава. За обављање делатности Јавно предузеће за комуналне делатности Бадњево користи средства у својини Републике Србије (у државној својини), која чине непокретности, покретне ствари. опрема и уређаји, новчана средства, хартије од вредности и друга непокретна и покретна имовина.

Средства за обављање своје делатности Јавно предузеће стиче у складу са Законом, одлукама оснивача и прихода које остварују продајом комуналних производа, то јест услуга, као и других производа. Повремено се планирају и добијају средства у виду субвенција или донација, а према потреби се користе у пословању и банкарски кредити. 

 

Предузећем управља директор и Управни одбор, а оснивач је СО Неготин.

в.д. директор Голуб Рајић, дипл. економиста

 

 

 

Оснивачки акти

Статут ЈКП Бадњево

Одлука о грејању

 

- Одлука НО ЈКП "Бадњево" о усвајању Програма пословања за 2017. годину

- Решење скупштине Општине Неготин о давању сагласности на Одлуку НО

   ЈКП "Бадњево" за програм пословања за 2017. годину

- Програм пословања ЈКП "Бадњево" за 2017. годину

- План радних јединица

 

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈИ

_________________________________________________________________________

2016 година

I Квартал

    - Тромесечни извештај

    - Извештај о степену усклађености

II Квартал

    - Тромесечни извештај

    - Извештај о степену усклађености

    - Збирни приказ планираних и реализованих показатеља

III Квартал

    - Тромесечни извештај

    - Извештај о степену усклађености

    - Одлука о усвајању извештаја

 - Програм пословања предузећа за 2016. годину

_________________________________________________________________________

2015 година

Решење о поништавању решења о давању сагласности на одлуку НО о утврђивању ценовника грејања од 08. 12. 2015.

Решење  o давању сагласности на  одлуку НО о усклађивању одлуке о утврђивању ценовника грејања са законом о ПДВ-у од 26. 12. 2015.

Решење  o давању сагласности на одлуку НО о утврђивању валуте плаћања обрачуна за период 01. 09. 2015.

Решење  o давању сагласности на одлуку НО о утврђивању ценовника грејања од 09. 01. 2015.

Предлог, план, анализе, обрачун цена

Одлука о утврђивању ценивника грејања

Одлука о утврђивању валуте плаћања обрачуна за период 01.09.2015.

Измена тарифног система за обрачун топлотне енергије за тарифне купце

Закључак

Решење о давању сагласности на одлуку оутврђивању ценовника грејања

Решење о давању сагласности на одлуку НО усклађивању одлуке о утврђивању ценовника грејања са законом о ПДВ-у

Одлуку o усвајању финансијског извештаја за 2013 годину

Измена тарифног система за обрачун топлотне енергије за тарифне купце

_________________________________________________________________________

2014 година

Извештај независног ревизора о обављеној ревизији

Извештај о рекламацијама VI

Извештај о рекламацијама V