Your browser version is outdated. We recommend that you update your browser to the latest version.

 Рекламације на обрачун

 

Рекламација Паркинг сервис

parking.servis@badnjevo.rs

 

Правилник о рекламацијама

На основу Закона о заштити потрошача (Сл. гласник РС бр. 73/10) и Закона о комуналним делатностима (Сл. гласник РС бр. 88/11), в. д. директор Јавног предузећа за комуналне делатности Бадњево Неготин, доноси

 

ПРАВИЛНИК О РЕШАВАЊУ РЕКЛАМАЦИЈА/ПРИГОВОРА КОРИСНИКА НА УСЛУГЕ ЈКП БАДЊЕВО НЕГОТИН 

 

 

I   ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 1.

          Овим Правилником уређују се услови, начин и поступак подношења и решавања приговора/рекламација (у даљем тексту: рекламација) корисника комуналних услуга и осталих услуга које пружа  ЈКП Бадњево Неготин, са седиштем у улици Добропољска 1, Неготин.

 

Члан 2.

          Корисник је физичко или правно лице које користи комуналне услуге или остале услуге које пружа ЈКП Бадњево Неготин.

 

II    ПРАВА КОРИСНИКА НА РЕКЛАМАЦИЈУ

 

Члан 3.

          Корисник услуга има право на подношење рекламације на извршене услуге ЈКП Бадњево Неготин у складу са законом и овим Правилником.

        Корисник услуга има право на рекламацију на извршену услугу ако се рекламација односи на износ рачуна, као и право на рекламације на сам квалитет услуге (испорука воде, одвод канализације, изношење смећа, грејање и остале услуге које пружа ЈКП Бадњево Неготин), у роковима и начину сходно Закону о комуналним делатностима и општинским одлукама које регулишу ову област као и интерним актима ЈКП Бадњево Неготин (Комисија за контролу квалитета услуга, Комисија за утврђивање грејаних површина и статуса корисника грејања, Комисија за проверу квалитета грејања, Одлука о хаваријској цени и остала акта).

        Корисник је дужан да плати неспоран део износа рачуна, а ако оспорава цео рачун, дужан је да плати просечно месечно задужење за последња три месеца који су претходили периоду на који се рекламација односи.

       

III    НАЧИН ПОДНОШЕЊА РЕКЛАМАЦИЈЕ

 

Члан 4.

          Корисник услуга може поднети рекламацију искључиво писаним путем уз обавезну ознаку корисничке шифре на коју се рекламација односи.

        Рекламација физичког лица ће се сматрати валидном уколико је иста својеручно потписана од стране подносиоца рекламације.

        У случају да рекламацију изјављује правно лице, иста ће се сматрати валидном, уколико је потписана од стране овлашћеног заступника правног лица.

        Рекламација правног лица може се, уз одговарајуће овлашћење и под условима из претходног става, упутити и од стране лица које је за то овластио заступник правног лица.

        Рекламација корисника треба да садржи адресу пребивалишта подносиоца рекламације на коју ће бити послат одговор на рекламацију.

Писаним путем, рекламација се подноси:

  •  поштом на адресу ЈКП Бадњево Неготин, Служба рекламација, Добропољска 1, Неготин,
  • путем факса на број 019-548-241,
  • у пословно објекту ЈКП Бадњево на Зеленој пијаци у Неготину.

 

 

IV    ПОСТУПАК РЕШАВАЊА РЕКЛАМАЦИЈА

 

Члан 5.

          О исходу изјављене рекламације, Корисника обавештава Служба за рекламације ЈКП Бадњево Неготин, а у посебним случајевима Корисника обавештава Радна јединица ЈКП Бадњево Неготин, за услугу за коју је та радна јединица надлежна.

 

Члан 6.

          Рок за доношење одлуке по поднетој писаној рекламацији из члана 3. овог Правилника, износи 8 (осам) дана од дана пријема рекламације.

        Као први дан рока из претходног става (рока одређеног на дане) сматра се први дан после дана пријема валидне рекламације од стране ЈКП Бадњево Неготин.

        Ако последњи дан рока из првог става овог члана пада на државни празник, дане викенда, или у неки други нерадан дан, рок за одговор по рекламацији истиче протеком првог наредног радног дана.

 

Члан 7.

          У случају да је Корисник услуга поднео рекламацију за чије решавање и образложење одговора је потребно прибавити извештаје и/или информације од трећих лица изван ЈКП Бадњево Неготин, ЈКП Бадњево Неготин може о наведеној околности без одлагања обавестити Корисника услуга, при чему ће се о самом исходу поднете рекламације Корисника услуга обавестити по прибављању неопходних извештаја и/или информација.

 

Члан 8.

          О исходу изјављене рекламације, ЈКП Бадњево Неготин ће Корисника обавестити у писаној форми, на адресу објекта Корисника услуге односно адресу пребивалишта корисника услуге.

 

Члан 9.

        Уколико је рекламација Корисника услуга основана, Корисник услуга има право на отклањање констатованог недостатка.

        Уколико није могуће отклонити констатовани недостатак у смислу претходног става, Корисник услуга има право на смањење цене-рачуна сразмерно недостатку извршене услуге.

        Корисник услуга може да оствари права из овог члана под условом да недостатак није настао његовом кривицом или да одговорност за недостатак није искључена општим комуналним условима.

 

V    ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

 

Члан 10.

        ЈКП Бадњево Неготин ће са овим Правилником ускладити интерне процедуре рада Службе за рекламације и овлашћених лица ЈКП Бадњево Неготин.

 

Члан 11.

          ЈКП Бадњево Неготин задржава право да, у складу са измењеним условима пословања, и према својој пословној политици, врши измене и допуне овог Правилника, у складу са позитивним законским прописима.

 

Члан 12.

        Правилник ступа на снагу даном доношења.

        За спровођење Правилника задужује се Служба за рекламације ЈКП Бадњево Неготин.

 

  

                                                                                       ЈКП Бадњево Неготин

                                                                                                  Директор

                                                                        Далибор Ранђеловић дипл.инг.пољ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Четврто 

Уредбa о поступку за прибављање сагласности за ново запошљавање

Одлука о праву на хаваријски обрачун воде за обрачунски период 

 

Обавештење корисницима услуга

 

Поштовани ,

испитивање квалитета воде за пиће врши се у више нивоа, према динамици и плану који су дефинисани у складу са Правилником о хигијенској исправности воде за пиће (објављено у Сл.  листу СРЈ, бр. 42/98 и 44/99). Завод за јавно здравље “Тимок” из  Зајечара, као акредитована лабораторија, узоркује, анализира и издаје мишљење о квалитету воде. Основни параметри испитују се свакодневно у интерној лаб. ЈКП „Бадњево“.Увид у досадашње  Извештаје о испитивању воде можете извршити, у архиву лабораторије ЈКП „Бадњево“ .

Анализе воде

    - Извештај о испитивању воде

 

 2024 Програм пословања

Одлука НО о усвајању програма пословања

Решење о давању сагласности на програм пословања

 

 

2023 Програм пословања

Програм пословања 2023

Одлука НО о усвајању програма пословања за 2023 годину

Решење о давању сагласаности на програм пословања за  2023 годину

 

Први квартал 2023

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Други квартал 2023

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Трећи квартал 2023

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Четврти квартал 2023

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

2022 Програм пословања

Програм пословања за 2022

I Измена програма пословања за 2022 годину

Одлука НО о усвајању I измене програма пословања

Решење СО о давању сагласности на  I измену програма пословања

Одлука НО о усвајању програма пословања за 2021 годину

Решење о давању сагласаности на програм пословања за  2022 годину

 

I измена програма субвенција за 2022 годину

Одлука НО на I измену програма субвенција за 2022 годину

Решење Но на I измену програма субвенција за 2022 годину

 

 

Први квартал 2022

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Други квартал 2022

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Трећи квартал 2022

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Четврти квартал 2022

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

 

2021 Програм пословања

Програм пословања за 2021 годину

Одлука НО о усвајању програма пословања за 2021 годину

Решење о давању сагласности на програм пословања за 2021 годину

Прва измена програма пословања за 2021 годину

Одлука НО о првој измени програма пословања за 2021 годину

Решење о давању сагласности на прву измени програма пословања за 2021 годину

Друга измена и допуна програма пословања за 2021 годину

Одлука НО о другој измени и допуни програма пословања за 2021 годину

Решење о давању сагласности на другу измену и допуну програма пословања за 2021 годину

Програм субвенција за 2021 годину

Одлука НО на програм субвенција за 2021 годину

Решење о давању сагласности на програм субвенција за 2021 годину

Програм субвенција за 2021 годину - Нови

Одлука Но о усвајању програма субвенција за 2021 годину - Нови

Решење о давању сагласности на програм субвенција - коришћење и распоређивање субвенција за 2021 годину

Први квартал 2021

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Други квартал 2021

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању

 

Трећи квартал 2021

- Обрасци извештаја

- Образац 12 - реализација плана

- Табела - збирни приказ планираних и реализованих показатеља

- Одлука НО о усвајању